දේවක ගුණවර්ධන

07 May 2015 - Commentary

වත්මන් දින සීයේ ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ වැඩපිළිවෙලින් කම්කරු පංතියට ලැබෙන්නේ කුමක් ද? මෙම ව්‍යාපාරයේදී යෝජිත ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ කතිකාවට අමතරව පෞද්ගලික අංශයේ වැටුප් වැඩි කිරීම පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කරන දේශපාලන අවකාශයක් නිර්මානය කර ගැනීමට වැඩ කරන ජනතාව සමත් වී තිබේ.

2005දී අයවැයෙන් දුන් වැටුප් වැඩි කිරීම පරිද්දෙන් පාර්ලිමේන්තු පනතක් ඔස්සේ නෛතිකව රු. 2500ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් ලබා දෙන ලෙස වෘත්තීය සමිති වර්තමානයේදී ඉල්ලා සිටියි.

Subscribe to RSS - දේවක ගුණවර්ධන